Skup Starych Aut Złomowanie

Twój stary samochód nadaje się tylko na złomowanie ? Wybierz wyspecjalizowaną firmę z zakresu utylizacji i złomowania aut ! Istniejemy na rynku od 2007 roku. Lider branży skup i złomowanie pojazdów Pyrzyce - Płacimy Najlepiej - Dojeżdżamy za DARMO !!!

STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW Pyrzyce - sprawdź dostępność !

Działamy na wyszczególnionym terenie Polski południowej *

Masz auto rozbite ? Wyślij do nas maila carmax500@o2.pl -

REKLAMA :

Auto Recykling Skup aut Złomowanie

Skup Katalizatorów Cennik Katalizatorów

Stacja Demontażu Pojazdów źródło : pl.wikipedia.org

Przebieg demontażu samochodów

Typowe operacje przy demontażu

Operacje, które muszą być wykonane ze względu na bezpieczeństwo i ochronę środowiska[1]:

Pomiar masy własnej pojazdu dostarczonego do demontażu.
Demontaż akumulatora z pojazdu i umieszczenie go w specjalnym pojemniku (operacja niebezpieczna)
Demontaż poduszki powietrznej (operacja niebezpieczna)
Osuszenie pojazdu z płynów (operacja niebezpieczna):

paliwa,
gazu CNG ze zbiornika i z instalacji gazowej (tylko urządzenie specjalne),
oleju silnikowego,
oleju przekładniowego (skrzynia biegów, przekładnia główna, mosty),
oleju z układu wspomagania kierownicy,
oleju z amortyzatorów (przy demontażu podzespołu),
płynu chłodzącego,
czynnika z układu klimatyzacji (tylko urządzenie specjalne),
płynu niezamarzającego ze spryskiwaczy szyb,
płynu hamulcowego (tylko urządzenie specjalne – próżniowe)
oleju ze sprężyn gazowych (przy demontażu podzespołu).

Demontaż filtrów paliwa, oleju, powietrza i nawiewu.
Demontaż zbiornika gazu.

Operacje, które należy wykonać ze względu na potrzeby recyklingu:

Demontaż gaśnicy.
Demontaż narzędzi, trójkąta ostrzegawczego i podnośnika.
Demontaż drzwi i pokryw.
Demontaż siedzeń.
Demontaż szyb i uszczelek.
Demontaż kół i opon.
Demontaż silnika, przekładni i elementów osprzętu (np. alternatora, rozrusznika, wału napędowego).
Demontaż katalizatorów (składować według przepisów).
Demontaż i segregacja tworzyw sztucznych (w tym zderzaków, desek rozdzielczych, reflektorów, nakładek, listew itp.).
Demontaż tapicerki i pianek.
Demontaż wykładzin.
Demontaż instalacji elektrycznej.
Strzępienie (rozdrabnianie) karoserii z pozostałymi elementami (tylko w strzępiarce)[1].
Segregacja części i materiałów do: recyklingu, ponownego użycia i odpadów.
Pomiar mas materiałów przeznaczonych do recyklingu i odpadów.

Przebieg demontażu pojazdu

Sektor 1

Przyjmowanie pojazdów

Lokalizacja na utwardzonej, szczelnej powierzchni, wyposażonej w system odprowadzania odcieków kierowanych do separatora substancji ropopochodnych oraz w wagę samochodową o nośności do 5 Mg. Pomieszczenie do przyjmowania i obsługi osób (klientów) przekazujących pojazdy wycofane z eksploatacji, zlokalizowane przy bramie wjazdowej. Biuro obsługi klienta, wyposaża się w szafę metalową do przechowywania dokumentów (szczególnie zaświadczeń) oraz sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem specjalistycznym do ewidencji pojazdów, wystawiania zaświadczeń oraz ewidencji gospodarki odpadami. Nad funkcjonowaniem całości zagadnień dotyczących organizacji i funkcjonowania stacji czuwa kierownik stacji demontażu. Do obsługi osób należy wyznaczyć uprzednio przeszkolonego pracownika, do którego zadań należy:

porównanie danych właściciela pojazdu na podstawie dowodu osobistego,
porównanie danych pojazdu z dowodem rejestracyjnym pojazdu (nr VIN),
ustalenie, czy dostarczony pojazd jest kompletny,
w przypadku pojazdu niekompletnego (w obecności właściciela) skierować pojazd

na wagę (stanowi jeden z elementów sektora), by ustalić brakującą masę własną pojazdu,

wystawienie stosownego zaświadczenia:
„Zaświadczenie o demontażu pojazdu” (dla pojazdu kompletnego)
„Zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu”
wpisanie wystawionego zaświadczenia do „Ewidencji zaświadczeń”
unieważnienie dowodu rejestracyjnego przez obcięcie prawego dolnego rogu strony tytułowej (2 cm²),
unieważnienie tablic rejestracyjnych przez rozwiercenie trzech równych otworów w równej odległości 1 cm od dolnej krawędzi między wyróżnikiem województwa (lub powiatu) a danymi pojazdu,
pouczenie właściciela o terminie, w jakim winien się zgłosić do właściwego wydziału komunikacyjnego starostwa powiatowego;
skierowanie właściciela pojazdu do kasy w celu uiszczenia ustalonej opłaty za

brakującą masę pojazdu,

wydanie właścicielowi pojazdu zaświadczenia i unieważnionych dokumentów pojazdu.

Identyfikacja pojazdu Numer nadwozia umieszczony jest na prawym bocznym wzmocnieniu nad wnęką koła w komorze silnika. Obok umieszczona jest również tabliczka znamionowa pojazdu. Nadwozie pojazdu oznaczane jest numerem identyfikacyjnym VIN, który zawiera informacje o typie, miejscu i czasie produkcji samochodu.

Masy własne pojazdu Masa własna pojazdu uwzględnia zbiornik paliwa wypełniony w 90%, inne płyny zawarte w układach (oprócz wody) w 100% pojemności wyszczególnionej przez producenta, z narzędziami, kołem zapasowym, bez uwzględnienia masy ciała kierowcy (średnio 50 kg). Masa własna minimalna określa masę pojazdu w wersji podstawowej bez opcji wyposażenia dodatkowego. Masa własna maksymalna określa masę pojazdu w wersji wyposażonej w opcje wyposażenia dodatkowego. Do rozliczenia materiałowego pojazdu przy demontażu, należy stosować masę rzeczywistą pojazdu dostarczonego do stacji demontażu.
Sektor 2

Magazynowanie przyjętych pojazdów

Lokalizacja w pobliżu bramy wjazdowej. Pojazdy po przyjęciu i zaewidencjonowaniu są kierowane do tego sektora w miarę ich napływu od właścicieli. W przypadku dostawy pojazdu-wraku nieposiadającego substancji niebezpiecznych, tj. przykładowo braku silnika i podzespołów zawierających takie substancje pojazd-wrak jest kierowany bezpośrednio do sektora nr 4. Wyznaczony teren sektora (200 m²), tj. plac o określonych rozporządzeniem minimalnych wymogach, utwardzony i uszczelniony przy użyciu „Geomembrany” z polietylenu o wysokiej gęstości (PE-HD), z korytkami odwadniającymi odprowadzającymi odcieki do separatora koalescencyjnego z filtrem lamelowym o przepustowości 10 litr/s (aprobata techniczna Instytutu Ochrony Środowiska), z którym współpracuje osadnik i studzienka kontrolna. Uwzględnia się w sektorze pole manewrowe do sprawnego składowania wraków i poruszania się wózka podnośnikowego typu sztaplarka. Składowane pojazdy są w sposób zabezpieczający je przed wyciekami paliw i płynów eksploatacyjnych. Nie dopuszcza się możliwości magazynowania pojazdów w pozycji na boku lub dachu. Należy podkreślić, że w sektorze tym pojazdy nieosuszone są magazynowane przejściowo w ilości 10-15 sztuk, czyli będą sukcesywnie zabierane do dalszego przetwarzania w pozostałych sektorach, szczególnie nr 3 i 4.
Sektor 3

Usuwanie z pojazdów elementów substancji niebezpiecznych, w tym płynów

Sektor lokalizowany jest w wydzielonym pomieszczeniu w obiekcie budowlanym. Do usuwania substancji niebezpiecznych wyposaża się sektor w urządzenie do odsysania paliw i płynów eksploatacyjnych z zestawem do usuwania olejów. Użyte urządzenia stwarzają możliwości wielozadaniowe. Można usuwać wszystkie paliwa i płyny zmieniając jedynie pojemniki, do których będzie się odsysać substancje. Sektor wyposaża się w oznakowane pojemniki na usunięte lub wymontowane z pojazdów następujące odpady: beczki wielofunkcyjne na:

oleje silnikowe,
oleje przekładniowe ze skrzyń biegów, mostów,
oleje hydrauliczne,
płyny chłodnicze,
płyny niezamarzające do szyb,
płyny hamulcowe,
filtry oleju

pojemniki z materiałów odpornych na kwasy na:

akumulatory,
wymontowane z pojazdów odpady kondensatorów,
zawierające materiały wybuchowe,
zawierające rtęć,

zbiorniki ciśnieniowe na:

usunięte z układów klimatyzacji substancje zubożające warstwę ozonową,

inne specjalne pojemniki na:

układy klimatyzacyjne,
katalizatory spalin,

oraz: pojemnik z sorbentami – do neutralizacji wycieków

Sektor ten jest szczególnym ogniwem stacji z uwagi na to, że przejmowane są w nim odpady niebezpieczne ze względu na bezpieczeństwo osób i dla środowiska naturalnego. Odsysanie paliw i płynów, eliminowanie substancji niebezpiecznych jest ewidencjonowane w celu wykazania stopnia odzysku i recyklingu. Istotną rolę odgrywa kolejność czynności realizowanych przez obsługującego pracownika w tym sektorze, i jest ona nastepująca:

odłączyć i zdemontować akumulator i umieścić go w specjalnym pojemniku,
osuszyć pojazd z paliwa (benzyna, olej napędowy), etylina i ON oddzielnie,
jeśli pojazd był wyposażony w instalację LPG należy odłączyć i zdemontować butle (pojemnik na gaz skroplony) i przetransportować go do magazynu odpadów niebezpiecznych, usuwanie gazu ze zbiornika wykona specjalistyczna firma (umowa),
osuszyć pojazd z olejów: silnikowego i przekładniowych (zdemontować filtr oleju), każdy rodzaj oddzielnie w pojemnikach,
osuszyć pojazd z płynów: chłodniczego, do spryskiwaczy i hamulcowego, każdy rodzaj płynów oddzielne pojemniki.
zdemontować poduszki powietrzne (jeśli były montowane),
zdemontować katalizator spalin (jeśli był instalowany),
usunąć z układu klimatyzacji substancję zubożającą warstwę ozonową.

(Powyższe zdemontowane podzespoły i układy zostaną przekazane specjalistycznym firmom zajmującym się unieszkodliwianiem tych układów)

Poszczególne pojemniki z chwilą ich wypełnienia będą przewożone go sektora nr 6, gdzie znajdują się zbiorniki o większej pojemności. Ponadto sektor jest wyposażony awaryjnie w sorbenty do natychmiastowego usuwania nieznacznych plam po paliwach lub olejach.

Osuszanie pojazdów z płynów Osuszanie pojazdu z płynów jest szczególnie ważną czynnością poprzedzającą demontaż samochodów. Polega na usunięciu z układów pojazdu: paliwa, olejów silnikowych, olejów przekładniowych, płynów chłodniczych, płynów hamulcowych, płynów ze spryskiwaczy, czynnika z układu klimatyzacji, oleju z amortyzatorów i sprężyn gazowych. Wymienione płyny stanowią zagrożenie pożarowe przy demontażu pojazdu, także stanowią zagrożenie dla środowiska naturalnego w zakładzie demontażu (powierzchni ziemi oraz wód gruntowych). Z powyższych względów jedną z pierwszych operacji po przyjęciu samochodu do złomowania powinno być, usunięcie z niego płynów. Pozyskiwane płyny w trakcie osuszania pojazdu nie powinny być ze sobą mieszane. Należy zastosować takie technologie, które umożliwiają osobne gromadzenie płynów. Osuszanie pojazdów powinno być przeprowadzane w warunkach zapewniających zachowanie przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych.
Sektor 4

Demontaż z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia oraz elementów, w tym odpadów nadających się do odzysku lub recyklingu albo unieszkodliwienia

Sektor organizuje się w pobliżu sektora usuwania odpadów niebezpiecznych (nr 3) z uwagi na to, że jest tutaj kontynuowany demontaż dalszych odpadów, które mogą być umieszczone w pojeździe w miejscach trudno dostępnych. W sektorze tym pracownicy muszą kierować się zasadą, że zdemontowane odpady mogą stanowić niebezpieczeństwo dla środowiska i dlatego należy je w gnieździe demontażu wyeliminować w pierwszej kolejności. Do powyższego procesu wykorzystuje się urządzenia takie jak:

klucz udarowy (pneumatyczny), do demontowania dużych elementów przykręconych z zapieczonymi śrubami. Powyższe urządzenie jest zasilane sprężonym powietrzem przez
sprężarkę.
nożyce do cięcia blach (do 30 mm), prace wymagające cięcia grubych elementów wykonuje się poza budynkiem na utwardzonej nawierzchni w bezpiecznej odległości od odpadów łatwopalnych przy użyciu
zestawu do cięcia tlenowo-propanowego

Następnie demontuje części i urządzenia nadające się do ponownego użycia, tak aby ich nie uszkodzić, przy użyciu

zestawu narzędzi podstawowych, kluczy, przecinaków itp.

Znajdujące się w małej odległości pojemniki segregacyjne służą do składowania zdemontowanych odpadów. O zdemontowanych z pojazdu częściach i podzespołach przeznaczonych do ponownego użycia decyduje kierownik SDP i części te przed umieszczeniem w magazynie są myte przy wykorzystaniu

specjalistycznego płynu i stołu do mycia części

Zdemontowane części przed złożeniem w magazynie zostają zważone na:

wadze (do 10 kg) i opisane

Każdorazowo części należy na bieżąco ewidencjonować dla celów magazynowych i prowadzenia możliwości odsprzedaży. Na specjalnym stanowisku są oddzielane opony od felg przy użyciu

demontażownicy opon, które składowane są w wyznaczonym miejscu na placu w stosach tak, aby nie zagrażały przewróceniem się. Koła (opony) w dobrym stanie mogą podlegać dalszej dystrybucji i trafiają do magazynu części.

Nadzorujący prace demontażowe nie może dopuścić, aby do dalszej dystrybucji trafiły części, które znajdują się w załącznikach rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa dotyczącego zakazu ponownego ich wprowadzenia na rynek. Zdemontowane i oczyszczone z innych materiałów karoserie transportowane są w rejon składowania. Mogą być tam składowane jedne na drugich w stosach z zachowaniem jednak ostrożności, by tak ułożone nie zagroziły bezpieczeństwu pracowników. W sektorze znajdują się

sorbenty do natychmiastowej likwidacji nieznacznych wycieków mogących powstać szczególnie po tzw. „demontażu głębokim”

Sektor 5

Magazynowanie wymontowanych z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia

W budynku-magazynie należy usytuować miejsce na magazynowanie części o dużych gabarytach

palety z silnikami
regały magazynowe na części.

Wszystkie części są opisane i zaewidencjonowane tak, by można było je łatwo odnaleźć dla potrzeb sprzedaży. W magazynie winny być przestrzegane zasady dotyczące kontrolowania ewentualnych wycieków i usuwane przy pomocy sorbentów. Części i podzespoły o znacznych rozmiarach (części karoserii, z wyjątkiem silników) składowane są na zewnątrz w wyznaczonym rejonie.

Ponowne wykorzystanie części zamiennych

Ogólne zasady wyboru części z demontażu pojazdu do ich ponownego wykorzystania.

Pojazdy przeznaczone do demontażu znajdują się w bardzo różnym stanie technicznym. Mogą to być zarówno samochody o zróżnicowanych rocznikach, jak również o zróżnicowanych przebiegach. Powoduje to, że ich stan i stopień zużycia może być skrajnie rożny. Mogą to być także pojazdy nowe, ale powypadkowe, jak również wraki pojazdów całkowicie wyeksploatowanych. Powyższe powoduje, że zespoły i części pochodzące z demontażu pojazdu znajdują się w bardzo zróżnicowanym stanie technicznym. Z uwagi na występujące uwarunkowania należy przyjąć następujące zasady doboru zespołów i części pochodzących z demontażu pojazdów do ich ponownego wykorzystania: • Zasada zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym i ochronie środowiska. Nie jest dozwolone stosowanie części pochodzących z demontażu pojazdów, których użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko. Zasada ta wynika bezpośrednio z wymagań rozporządzenia Ministra Infrastruktury[3] • Ogólna zasada bezpieczeństwa. Nie jest dozwolone stosowanie części pochodzących z demontażu pojazdów, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo kierowcy, pasażerów i innych użytkowników dróg oraz obsługi serwisowej lub negatywnie wpływa na środowisko. Zasada ta uzupełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. • Zasada wykluczenia technicznego I. Nie należy stosować części pochodzących z demontażu pojazdów, które ze względów technicznych nie mogą być ponownie użyte (np. części jednorazowego użycia, uszczelki, uszczelniacze, pochłaniacze itp.). • Zasada wykluczenia technicznego II. Nie należy stosować części pochodzących z demontażu pojazdów, których zastosowanie ze względów technicznych nie jest wskazane (np. łożyska, świece zapłonowe, paski itp.). • Zasada zespołów. W pierwszej kolejności dopuszczane są do ponownego użycia po weryfikacji, sprawdzeniu funkcjonalności i ewentualnej regeneracji zespoły, które nie zostały wykluczone ww. zasadami (np. silnik, skrzynia biegów, drzwi kompletne, siedzenia itp.). • Zasada części. W drugiej kolejności dopuszczane są do ponownego użycia po weryfikacji, sprawdzeniu funkcjonalności i ewentualnej regeneracji części samodzielne lub wchodzące w skład zespołów, które nie zostały wykluczone w/w zasadami (np. wał korbowy, wałek rozrządu, pokrycie siedzeń itp.).

Metody weryfikacji części

Do weryfikacji mogą być skierowane wyłącznie te części z demontażu pojazdu, które nie są wykluczone przez ich producenta do ponownego wykorzystania. Zakład weryfikujący części pochodzące z demontażu samochodu weryfikuje części na podstawie wymagań technicznych producenta części.

Metody testowania części

Testowaniu podlegają te części z demontażu pojazdu, które nie są wykluczone przez ich producenta do ponownego wykorzystania i przeszły weryfikację z wynikiem pozytywnym. Zakład wprowadzający części z demontażu samochodu testuje je, na podstawie wymagań technicznych producenta części, przed ich wprowadzeniem do ponownego obrotu.

Stosowanie części pochodzących z demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Stosowanie części i zespołów (pochodzących z demontażu samochodów wycofanych z eksploatacji), które uzyskały zgodę na wprowadzenie ich do ponownego obrotu przez jednostki upoważnione do weryfikacji i regeneracji tych części, jest dopuszczalne w obsłudze serwisowej w okresie pogwarancyjnym na wyraźne życzenie klienta.

Odpowiedzialność za ponowne wykorzystanie części pochodzących z demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Części i zespoły pochodzące z demontażu samochodów wycofanych z eksploatacji przed wprowadzeniem do ponownego obrotu muszą nosić wyraźne oznaczenia stwierdzające, że część pochodzi z demontażu i nie podlega gwarancji ani odpowiedzialności prawnej przez oryginalnego wytwórcę. Części i zespoły pochodzące z demontażu samochodów wycofanych z eksploatacji przed wprowadzeniem do ponownego obrotu powinny być poddane pełnej kontroli na zgodność z warunkami technicznymi. Dotyczy to także części i zespołów, które zostały poddane regeneracji. W/w czynności muszą być wykonywane przez wyspecjalizowane zakłady posiadające stosowną aparaturę kontrolno-pomiarową. Znak kontroli musi być zamieszczony na sprawdzanym elemencie w postaci trwałego oznaczenia.
Sektor 6

Magazynowanie odpadów pochodzących z demontażu pojazdów

Sektor lokalizuje się na uboczu SDP z uwagi na to, że w jego obrębie składowane są odpady niebezpieczne oraz wszystkie pozostałe, które muszą podlegać ścisłej ewidencji wagowej, i do których nie może być dostępu osób postronnych. Organizację sektora przedstawia schemat. Najistotniejsze odpady są składowane w budynku w stosownych:

beczkach (paliwa, olej, płyny)
kontenerach (akumulatory).
koszach (guma, tworzywa sztuczne)

Pozostałe nie niosące znacznego zagrożenia dla środowiska są składowane w rejonach sektora na zewnątrz (w kontenerach, pojemnikach o znacznych gabarytach oraz luzem). Składowiska są oznakowane. W oznaczonym miejscu składowane są karoserie przeznaczone do sprasowania lub do odbioru przez wyspecjalizowaną firmę.
Uwarunkowania bezpieczeństwa ekologicznego

Organizacja SDP jest ukierunkowana na zachowanie szczególnej ostrożności w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego[4]. Niewłaściwa gospodarka odpadami może, bowiem spowodować poważne zagrożenia dewastacji środowiska naturalnego na terenie SDP, jak i w jej pobliżu. Odpowiedzialna gospodarka odpadami może ustrzec się ewentualnego zanieczyszczenia i zagrożeń takich, jak:

skażenie ziemi i wód wyciekającymi z SWE płynami, szczególnie przepracowanymi olejami, płynami hamulcowymi, do spryskiwania szyb, a także elektrolitem z akumulatorów oraz paliwem ze zbiorników SWE (ostatnie stwarzają także zagrożenie pożarowe),
skażenie ziemi i wód materiałami ciężkimi i innymi substancjami stałymi, takimi jak: rtęć, ołów, kadm, azbest oraz materiałami ciężkimi z katalizatorów spalin, wyłączników rtęciowych, akumulatorów,
zanieczyszczenie atmosfery substancjami gazowymi szczególnie freonem R12 (lub innymi płynami chłodniczymi) z instalacji klimatyzacyjnej, gazami z instalacji LPG, parami olejów, płynów chłodniczych, elektrolitu oraz parami paliw płynnych (niektóre są także zagrożeniami pożarowymi i wybuchowymi),
niszczenie krajobrazu przez zaśmiecanie terenu SDP.

Zdając sobie sprawę z powyższych zagrożeń SDP muszą przeprowadzić dokładną analizę w oparciu o specjalistyczne oceny gospodarki hydro-ściekowej w celu uniknięcia zakażenia gruntów na terenie SDP oraz sąsiednich. Użycie odpowiednich pojemników oraz skrupulatna gospodarka odpadami uniemożliwia przedostanie się do atmosfery i gleby odpadów stwarzających potencjalne zagrożenie dla środowiska. Stąd uszczelnienia powierzchni narażonej na te niebezpieczeństwa. Zastosowanie separatora substancji ropopochodnych oraz specjalistycznych urządzeń, stoi na przeszkodzie nieumyślnemu zakażeniu środowiska.

 

Powypadkowe

Recykling Pojazdów

Skup Pyrzyce

Skup Pyrzyce Złomowanie Pyrzyce Recykling Pyrzyce

Dlaczego My ?

Stawiamy na zadowolenie Klienta z naszych usług odkupu pojazdów za gotówkę na terenie Śląska.

  • Wyceniamy wg cen rynkowych
  • Odbieramy bezpłanie - transport lawetą
  • Bez względu czy chcesz sprzdać auto nowe czy stare, dostawcze czy osobowe używane lub na złom - oferta dla Ciebie.

Auto Imperium